داداشای قهرمان

من و داداشم می خوایم یه کار مهم بکنیم اگه گفتین اون چیه؟